Szybkie zamówienie
Zamów z komentarzami
Kwota:
0
0g

kasa

proszę podać kilka szczegółów

Dostawa 7 zł

7

Dostawa gratis

Zamów więcej na 69 zł i zdobądź więcej prezentów!

Maksymalny czas dostawy
do 59 min.
Dane kontaktowe

w zamówenju 0 darmowego sosu - zamówić dodatkowy sos sojowy? 2 zł na szt.

Czas dostawy
Czas dostawy
Dostawa i opłaty
Dostawa

Szczegóły dotyczące kwoty zamówienia i teren dostawy

Adres dostawy
Więcej
Nie możesz dostać mniej niż 150 punktów za darmo*
*więcej informacji o bonusach można znaleźć w sekcji bonusy
ZBIERAJ SUSHI ZA DARMO UŻYWAJ BONUSÓW
BONUSY NA KONTO
*i ogólnie jesteś „ognistym”)
0 0.0
Warszawa
Call Back
728 772 772
kliknij
aby anulować
Call Back
Twoje miasto - Warszawa?
Warszawa

Regulamin

Artykuł 1 Definicje

ROCK AND ROLL – Rock and Roll Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-151) przy ul. Nowolipki 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000772552 o kapitale zakładowym 30 000 złotych, NIP 525-278-18-21.

PRODUKT – towary znajdujące się w aktualnej ofercie Rock and Roll dostępnej na stronie internetowej http://www.rnr.waw.pl w menu sklepu internetowego.

KLIENT – użytkownik spełniający warunki Regulaminu, który dokonał prawidłowej Rejestracji w wyniku której zostało utworzone Konto i tym samym uzyskał dostęp do dokonywania zamówień Produktów na zasadach określonych w Regulaminie.

KONTO – prowadzone dla Klienta przez Rock and Roll pod zdefiniowaną nazwą (login) konto będące zbiorem informacji o Kliencie i dokonanych przez niego zakupach.

REJSTRACJA – procedura tworzenia konta Klienta.

REGULAMIN – postanowienia niniejszego regulaminu.

Artykuł 2 Warunki Dokonywania Zakupów

1. Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania pod warunkiem prawidłowej reprezentacji. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w celu Rejestracji w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, imię, nazwisko oraz numeru telefonu kontaktowego, oraz hasła.

3. Rejestracji osoby fizycznej prowadzącą działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustęp 1 Regulaminu a także wszystkich innych czynności dotyczących tych podmiotów, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny przewidziany dla osoby fizycznej, a w miejscu na uwagi podać dodatkowo pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego wraz z wskazaniem formy prawnej oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numer NIP, numer wpisu we właściwym rejestrze wraz z wskazaniem kto prowadzi rejestr i następnie w terminie miesiąca od dnia Rejestracji przesłać kopię dokumentów potwierdzających powyższe dane.

4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób procesu Rejestracji i utworzenia konta Klienta co jest równoznaczne z zawarciem umowy realizacji zakupów produktów przez Internet z Rock and Roll.

5. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2 ust. 4, Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w stosunku do zrealizowanych na podstawie poszczególnych zamówień jeśli nie jest on w stanie zwrócić zamówionych Produktów dostarczonych na ich podstawie.

6. Rock and Roll ma prawo uzależnić Rejestrację lub realizacje zamówień w ramach niniejszego Regulaminu przez Klienta od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2 ust 1, art. 2 ust. 2, art. 2 ust. 3. W przypadku Klienta o którym mowa w art. 2 ust. 3 podczas Rejestracji kopii dokumentów potwierdzających dane wskazane podczas Rejestracji lub ich negatywna weryfikacja przez Rock and Roll powoduje niemożność dokonywania zamówień przez takiego Klienta i usunięcie go z systemu.

7. Po prawidłowym przeprowadzeniu Rejestracji Klient uzyskuje dostęp do systemy za pomocą adresu e mail (loginu) i hasła poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk na stronie http://www.rnr.waw.pl

8. Klient ponosi wyłączna odpowiedzialność za prawidłowości podanych przez niego danych podczas Rejestracji i ich aktualność podczas składania zamówień.

9. Klient nie ma możliwości dokonywania Rejestracji wielu kont na jednym adresie e mail. Klient który nie przeprowadził prawidłowo procesu Rejestracji nie może korzystać z zakupów produktów dokonanych przez Internet.

10. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta przez Klienta o którym mowa w art. 2 ust. 3 Regulaminu osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są nie mogą być przedmiotem obrotu w szczególności zbycia, zastawu itp..

11. Rock and Roll zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Rock and Roll może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta lub złożenia wyjaśnieni bądź przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo do operowanymi danymi i informacjami przez Klienta. Po dokonaniu zmiany hasła Klient natychmiast odzyska dostęp do Konta.

12. Rock and Roll realizuje zamówienia dokonane przez Klienta wyłącznie w strefach przypisanych bądź lokalom Rock and Roll. Dokonanie zamówienia z wskazaniem adresem dostawy znajdującym się poza strefą jest niemożliwe i nie będzie przyjęte przez system.

13. Minimalna wartość zamówienia które zostaje przyjęte do realizacji 30 złotych (słownie: trzydzieści złotych).

Artykuł 3 Realizacja zamówienia

1. Zakupów Produktów może dokonywać Klient po zalogowaniu się do systemu z użyciem numeru telefonu i hasła oraz wskazaniem adresu dostawy.

2. Krok 1 – wskazanie sposobu odbioru i adresu dostawy.

3. Klient zobowiązany jest wskazać godzinę realizacji dostawy. W przypadku gdy wskazana przez klienta godzina nie będzie mogła zostać zrealizowana zostanie on poinformowany przez system o konieczności wskazania innej godziny dostawy.

4. Krok 2 i 3 - Po wybraniu możliwej godziny realizacji dostawy Klient z dostępnego w systemie menu wybiera Produkty stanowiące przedmiot zamówienia.

5. Krok 4 – Klient Prawidłowość złożonego zamówienia zarówno pod względem wybranych produktów ich ilości jak i ceny do zapłaty w momencie zrealizowania dostawy. Skutkiem prawnym ostatecznego potwierdzenia zamówienia jest dokonanie zakupu przez Klienta Produktów i konieczność zapłaty.

6. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie umowy oraz akceptacje przez Klienta warunków finansowych widocznych przy potwierdzaniu zamówienia.

7. P dokonaniu potwierdzenia zamówienia przez Klienta system wyświetli wskazany przez klienta adres dostawy wraz z wskazanym numerem telefonu celem ostatecznej akceptacji i wprowadzeniu ewentualnych korekt.

8. Zatwierdzając ostatecznie zamówienie Klient potwierdza dane zawarte w zamówieniu warunki finansowe oraz adres dostawy.

9. Rock and Roll realizuje dostawę Produktów na adres wskazany przez Klienta w prawidłowo wypełnionym zamówieni na swój własny koszt z użyciem swoich przedstawicieli. Rock and Roll dołoży wszelkich starań by termin realizacji był możliwie i zbieżny z wyznaczonym terminem przez Klienta nie krótszym niż pełna godzina od złożenia zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest dokonać przy odbiorze zamówienia pełnej płatności za dostarczone Produkty w wysokości określonej w zaakceptowanym zamówieniu.

11. Ceny podane w zamówieniu internetowym zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT. W przypadku zmiany cen Rock and Roll zobowiązuje się do niezwłocznego zaktualizowania menu. W razie braku akceptacji Klienta nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone.

12. Klient zobowiązany jest by utrzymywać swój login i hasło w tajemnicy oraz zobowiązany jest pilnować by składane zamówienia zakupów Produktów z jego Konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami polskiego prawa.

13. W momencie dostawy dostawca wręczy wraz z zamówionymi produktami paragon fiskalny. W przypadku gdy Klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT musi podać wszystkie niezbędne dane a uwagę o takim życzeniu umieścić w polu na dodatkowe informacji i życzenia Klienta.

Artykuł 4 Uprawnienia Rock and Roll

1. Rock and Roll zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego na podstawie błędnie lub nieprawidłowo wypełnionych formularzy bądź złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

2. Rock and Roll może zawiesić na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Klienta w przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu lub inny sposób szkodzą Rock and Roll bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych. Niezależnie od zawieszenia Konta Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Rock and Roll

3. W przypadku stwierdzenia przez Rock and Roll działań Klienta mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu obsługującego zakupy Produktów przez Internet, Rock and Roll niezwłocznie zablokuje Konto takiego Klienta. W takiej sytuacji Rock and Roll podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.

4. Klient, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody Rock and Roll. Rock and Roll może odmówić Klientowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto tego Klienta było zawieszone w przeszłości.

6. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z uwagi na braki magazynowe produktów w lokalu Rock and Roll telefonicznie Klienta o braku możliwości zrealizowania przedmiotowego zamówienia

7. Rock and Roll ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku gdy którykolwiek z dostawców półproduktów wycofa produkty z obiegu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006r. nr 171, poz. 1225 ze zm.).

Artykuł 5 Reklamacje

1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji jeżeli Produkty i usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Rock and Roll lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres rnrpoland@gmail. lub pisemnej na adres siedziby Rock and Roll. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące Klienta, telefon i adres e mail do korespondencji, data złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, numer telefonu oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Rock and Roll wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.

4. Rock and Roll rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Rock and Roll może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.

Artykuł 6 Przerwy Techniczne

1. Rock and Roll dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie systemu obsługującego zakupy przez Internet. Jednak z uwagi na złożoność procedur mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Rock and Roll stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

2. Aby rozwijać system zakupów przez Internet oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Rock and Roll dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Klientów stosownym komunikatem na stronie z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

3. Za awarię techniczną lub bład techniczny uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Klienci utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji systemu zakupów Produktów przez Internet, w szczególności nie mogli się zalogować, dokonać zamówienia czy potwierdzić zamówienia i inne.

Artykuł 7 Zmiany Regulaminu

1. Rock and Roll w każdej chwili może dokonać zmian w Regulaminie i uruchomić nową wersję usług oprogramowania czy systemu dokonywania zakupów Produktów przez Internet. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Rock and Roll, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia Klientom zmienionego Regulaminu.

2. Klient przy pierwszym logowaniu celem dokonania zakupów Produktu po wejściu w życie zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa przystąpienie do realizacji zamówienia i jego potwierdzenie już po otrzymaniu komunikatu o dokonanych zmianach.. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy i rezygnacją Klienta z dokonywania zakupów Produktów przez Internet.

Artykuł 8 Rozwiązanie Umowy

1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy i rezygnacji z dokonywania zamówień Produktów za pomocą Internetu. Rezygnacji dokonuje się poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji i usunięciu konta z systemu na adres e milowy rnrpoland@gmail.com. Oświadczenie musi zawierać co najmniej dane identyfikujące Klienta, telefon wraz z hasłem oraz wyrażone wprost oświadczenie o rezygnacji z dokonywania zamówień Produktów przez Internet. Rozwiązanie dokonuje się z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia z zastrzeżeniem postanowień art. 8 ust. 2.

2. Wszystkie zamówienia Produktów złożone i potwierdzone przez Klienta przed wysłaniem wiadomości zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostaną zrealizowane normalnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Z podaniem przyczyny Rock and Roll ma prawo do rozwiązania umowy z poszczególnym Klientem i usunięciem jego Konta z systemu dokonywania zakupów Produktów przez Internet z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia z zastrzeżeniem postanowień art. 8 ust. 2.

Artykuł 9 Dane Osobowe

1. Rock and Roll przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Rock and Roll z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne przewidziane prawem zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Rock and Roll zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Rock and Roll sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.

2. Rock and Roll Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-151) przy ul. Nowolipki 15 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000772552 o kapitale zakładowym 30000 złotych, NIP 525-278-18-21 jest Administratorem Danych osobowych Klientów.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Rock and Roll.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych o których mowa w art.2 ust.2 i art. 2 ust. 3 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Rock and Roll umowy o świadczenie usług i realizacji zakupów produktów przez Internet. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji i dokonywania zamówień Produktów są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem w ramach realizacji zamówień oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy w tym także udostępniane są dostawcom i Partnerom którymi Rock and Roll posługuje się przy wykonaniu umowy. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Rock and Roll informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6. Rock and Roll systematyczni prowadzi promocje i konkursy dane klientów będą wykorzystywane do przesłania informacji o promocjach, konkursach czy przesyłania informacji o nowych produktach. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu danych.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, administracji fiskalnej.

8. Rock and Roll zapewnia Klientom możliwość wglądu i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w art. 2 ust. 8 Regulaminu. Rock and Roll zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych na ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa a art. 2 ust. 5 Regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Rock and Roll może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Rock and Roll lub swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Artykuł 10 Postanowienia Końcowe

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Rock and Roll, której przedmiotem są usługi świadczone przez Rock and Roll w związku dokonanymi zakupami Produktów przez Internet na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Rock and Roll będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

3. Każdy może zapoznać się z niniejszym Regulaminem który jest udostępniony na stronie internetowej.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr. 141, poz. 1176 z zm.);